1

Cách hạch toán hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩuMua hàng nhập khẩu hạch toán như thế nào? Rất nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán hàng nhập khẩu, cách tính giá trị hàng nhập khẩu.

 
Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế như sau:

Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.
 
– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC cụ thể như sau:
 
Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ:
– Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại;

– Nếu hợp đồng không quy định tỷ giá thanh toán thì DN ghi sổ kế toán theo nguyên tắc:
      + Tỷ giá giao dịch thực tế khi góp vốn hoặc nhận vốn góp: Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi DN mở tà
i khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn;

cách hạch toán hàng nhập khẩu

      + Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi DN chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;
      + Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi DN dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.
      + Đối với các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả), tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi DN thực hiện thanh toán.

Để hiểu rõ hơn Công ty kế toán Thiên Ưng xin lấy 1 ví dụ để các bạn hành dung rõ ràng hơn về quy trình hạch toán ghi mua hàng nhập khẩu:

VD: Công ty Thiên Ưng nhập khẩu 1 lô hàng 50 bộ Điều hòa, đơn giá 200 USD/bộ = 10.000 USD, có 3 trường hợp sẽ xảy ra như sau:
 
1. Thanh toán trước toàn bộ số tiền cho nhà cung cấp:
– Ngày 1/10/2017 thanh toán toàn bộ: 10.000 USD (
tỷ giá bán ra của ngân hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó là 21.000).

Nợ TK 331: 10.000 x 21.000 
          Có TK 112: 10.000 x 21.000
 
– Ngày 11/10/2017 hàng về đến cảng Hải phỏng (tỷ giá  trên tờ khai là 21.500, không được lấy tỷ giá này để hạch toán vào giá trị hàng hóa, tỷ giá này chỉ để cơ quan Hải quan tính thuế NK, TTĐB.. GTGT)
Nợ TK 156: 10.000 x 21.000 (theo tỷ giá ngày ứng trước là 21.000)
          Có TK 331: 10.000 x 21.000
 
2. Thanh làm nhiều lần cho nhà cung cấp: (Tổng là 10.000 USD)
– Ngày 1/10/2017 thanh toán trước 1 phần: 4.000 USD (
tỷ giá bán ra của ngân hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó là 21.000).
Nợ TK 331: 4.000 x 21.000
          Có TK 112: 4.000 x 21.000
 
– Ngày 11/10/2017 hàng về đến cảng Hải phỏng (t
ỷ giá bán ra của ngân hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó là 21.500)
Nợ TK 156: (4.000 x 21.000) + ( 6.000 x 21.500)
          Có TK 331: (4.000 x 21.000) + ( 6.000 x 21.500)
 
– Ngày 20/10/2017 Thanh toán nốt số tiền còn lại cho nhà cung cấp: 6.000 USD (
tỷ giá bán ra của ngân hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó là 21.200)
Nợ các TK 331: 6.000 x 21.500 = 129.000.000 (Chỉ lấy phần chênh lệch ngày 11/10)
          Có các TK 112: 6.000 x 21.200 = 127.200.000
          Có TK 515: 6.000 x (21.500 – 21.200) = 1.800.000
 
3. Thanh toán sau toàn bộ số tiền cho nhà cung cấp
– Ngày 1/10/2017 hàng về đến cảng Hải phỏng (
tỷ giá bán ra của ngân hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó là 21.500)
Nợ TK 156: 10.000 x 21.500
          Có TK 331: 10.000 x 21.500
 
– Ngày 08/10/2017 Thanh toán toàn bộ số tiền cho nhà cung cấp: (
tỷ giá bán ra của ngân hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó là 21.800)
Nợ TK 331: 10.000 x 21.500 = 215.000.000
Nợ TK 635: 10.000 x (21.800 – 21.500) = 3.000.000
          Có các TK 112: 10.000 x 21.800 = 218.000.000

Đó là giá trị của hàng nhập khẩu, bây giờ chúng ta đi vào hạch toán các khoản thuế phát sinh khi nhập khẩu:

Chú ý: Thuế Xuất nhập khẩu, TTĐB, BVMT, thuế GTGT…. hàng nhập khẩu thì bên hải quan đã tính rồi, các bạn chỉ dựa vào tờ khai hải quan để hạch toán tiền thuế.
– Các khoản thuế nhập khẩu, TTĐB, lệ phí phát sinh các bạn cho vào giá trị của hàng hóa nhé:

– Thuế GTGT thì các bạn kê khai để khấu trừ.
 
Hạch toán tiền thuế Nhập khẩu, TTĐB… của hàng Nhập khẩu:
Nợ TK 156: Tổng tiền các loại thuế (Trừ thuế GTGT)
            Có TK 3333 – Thuế Nhập khẩu

            Có TK 3332 – Thuế Tiêu thụ đặc biệt
            Có TK 333…- Nếu có thuế khác

Khi nộp tiền thuế: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, XNK, TTĐB, BVMT….
Nợ TK 33312: Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Nợ TK 3332: Thuế TTĐB
Nợ TK 3333: Thuế XNK
Nợ TK 333… (Các loại thuế, phí, lệ phí khác nếu có)

             Có TK 111, 112

– Thực hiện khấu trừ thuế GTGT hàng Nhập khẩu
Nợ TK 1331

             Có TK 33312 – Thuế GTGT Hàng Nhập khẩu

– Nếu phát sinh các chí phí khác như: Vận chuyển, bên bãi, lưu kho ….
Nợ TK 156, 152, 153, 211…
Nợ TK 133
            Có TK 111, 112, 331…

Như vậy: Giá trị hàng nhập khẩu:
Giá nhập kho = Giá hàng mua + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB(nếu có) + Chi phí mua hàng.

Cùng với ví dụ bên trên Kế toán Thiên Ưng sẽ đưa thêm các loại thuế vào cụ thể như sau:

Công ty Thiên Ưng nhập khẩu 1 lô hàng 50 bộ Điều hòa, với giá CIF là 200 USD/bộ = 10.000 USD, thuế NK là 25%, thuế GTGT hàng nhập khẩu là 10% :

1. Thanh toán trước toàn bộ số tiền cho nhà cung cấp:
– Ngày 1/10/2017 thanh toán toàn bộ: 10.000 USD (tỷ giá bán ra của ngân hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó là 21.000).

Nợ TK 331: 10.000 x 21.000 = 210.000.000
          Có TK 112: 210.000.000
 
– Ngày 11/10/2017 hàng về đến cảng Hải phỏng (tỷ giá trên tờ khai hải quan là 21.500, đây là tỷ giá để cơ quan Hải quan tính thuế, không lấy tỷ giá này để hạch toán vào giá trị hàng hóa)
Nợ TK 156: 10.000 x 21.000 (theo tỷ giá ngày ứng trước)
          Có TK 331: 210.000.000

– Hạch toán thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo tờ khai hải quan:
Nợ TK 156: (Thuế nhập khẩu) – Là số tiền thuế NK trên tờ khai hải quan.

          Có TK 3333: (Thuế nhập khẩu)
– Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nợ TK 133:
          Có TK 33312: Số tiền thuế GTGT trên tờ khai hải quan

– Khi nộp tiền thuế vào NSNN:
Nợ TK 33312: Số tiền thuế GTGT trên tờ khai hải quan
Nợ TK 3333: Số tiền thuế NK trên tờ khai hải quan
          Có TK: 111, 112: Tổng số tiền thuế phải nộp.

Các trường hợp còn lại các bạn làm tương tự nhé!

Xem thêm: Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Kế toán Thiên Ưng
__________________________________________________

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *