1
Hướng dẫn định khoản – Hạch toán

Cách hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang – TK 154 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tổng hợp chi phí

Xem thêm

Cách hạch toán công cụ, dụng cụ – Tài khoản 153 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15:  Dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình

Xem thêm

Cách hạch toán nguyên liệu, vật liệu – Tài khoản 152 theo TT 20

Cách hạch toán Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình

Xem thêm

Cách hạch toán hàng mua đang đi đường – Tài khoản 151 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa,

Xem thêm

Cách hạch toán chi phí trả trước ngắn hạn TK – 142

Tài khoản 142 – chi phí trả trước ngắn hạn:  dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết

Xem thêm

Cách hạch toán tạm ứng – Tài khoản 141 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 141 – Tạm ứng Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người

Xem thêm

Cách hạch toán phải thu khác – Tài khoản 138 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 138 – phải thu khác Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các tài khoản phải thu (TK 131, 136) và tình hình thanh

Xem thêm

Cách hạch toán phải thu nội bộ – Tài khoản 136 theo TT 200

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 136 – PHẢI THU NỘI BỘ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu

Xem thêm

Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ – Tài khoản 133 theo TT 200

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 133 – THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu

Xem thêm

Cách hạch toán phải thu của khách hàng – Tài khoản 131 theo TT 200

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu

Xem thêm