1

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BHMẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: 03 – BH
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU
Ngày …tháng …năm …
Số: …………….

– Họ tên người bán lại: …………………………………….Địa chỉ: ……………….
– Họ tên người mua lại: ……………………………………Địa chỉ: ………………..

Số TT Tên, ký mã hiệu cổ phiếu Số lượng Mệnh giá Giá thực tế mua Số tiền
Theo mệnh giá Theo giá thực tế mua
A B 1 2 3 4 5
             
  Cộng          

Tổng số tiền thực tế mua (viết bằng chữ): ………………………….

………..,ngày …tháng …năm ….
người lập phiếu
(Ký,họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký,họ tên)
Giám đốc
(Ký,họ tên, đóng dấu)

 
 

Các bạn muốn tải về có thể:

Theo Quyết định 48 tại đây:

Theo Thông tư 200 tại đây:

Thông tư 200

__________________________________________________

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *