1
Các loại mẫu biểu khác

Mẫu thể lệ chương trình khuyến mãi KM-3

Mẫu thể lệ chương trình khuyến mãi KM-3 theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi    THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI (Kèm theo

Xem thêm

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi KM-2

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi mẫu KM-2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi Tên thương

Xem thêm

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mãi KM-1

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mãi KM-1 theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính.   Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi   Tên thương nhân   Số: ……….

Xem thêm

Mẫu số 01/TCN Đơn xác nhận chưa được thanh toán

Đơn xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. – Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng

Xem thêm

Mẫu 02/TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN

Mẫu 02/TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. – Sau khi được ngân sách nhà nước thanh toán, người nộp thuế thực hiện

Xem thêm

Mẫu doanh sách người lao động để giải thể Doanh nghiệp

Mẫu doanh sách người lao động để giải thể Doanh nghiệp, đây là mẫu do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế để các bạn tham khảo nhé. TÊN DOANH NGHIỆP             CỘNG HÒA

Xem thêm

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty, đây là mẫu do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế để các bạn tham khảo nhé: TÊN DOANH NGHIỆP   CỘNG HÒA

Xem thêm

Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ để giải thể DNTN

Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ để giải thể doanh nghiệp tư nhân, đây là mẫu do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế để các bạn tham khảo. TỜ KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ

Xem thêm

Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty

Quyết định giải thể doanh nghiệp, đây là mẫu do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế để các bạn tham khảo:   TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:…………/QĐ   Độc Lập  – Tư Do –

Xem thêm

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp công ty

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp để giải thể công ty doanh nghiệp, đây là mẫu do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế để các bạn tham khảo. TÊN DOANH NGHIỆP ——————— Số: ………………. CỘNG

Xem thêm