1

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu số 04/GTGT theo TT 156Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu 04/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh

 * Tháng……… năm …… hoặc quý…. năm…
[02] Lần đầu:  [03] Bổ sung lần thứ [    ]

[04] Tên người nộp thuế:………………………………..

[05] Mã số thuế:                            

[06] Địa chỉ: ……………………………………………
[07] Quận/huyện: ………………….. [08] Tỉnh/thành phố: ………………………
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:…………..[11] Email: ……………….
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………….

[13] Mã số thuế:                            

[14] Địa chỉ: ……………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………..
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……….. [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số……………………..ngày………………
                                                                                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Nhóm ngành Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế Tỷ lệ GTGT Thuế giá trị gia tăng phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Phân phối, cung cấp hàng hoá [21] [22] 1% [23]=[22]x1%
2 Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu [24] 5% [25]=[24]x5%
3 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu [26] 3% [27]=[26]x3%
4 Hoạt động kinh doanh khác [28] 2% [29]=[28]x2%
  Tổng   [30]=[22]+[24]+[26]+[28]   [31]=[23]+[25]+[27]+[29]

Tổng doanh thu [32]=[21]+[30]:……………………….
Tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp [33]=[31]:…………….
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI L THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
 …., ngày ……..tháng……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 
 

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

 
__________________________________________________

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *